Jedtesdetmi.cz – kam s dětmi na výlet, za poznáním a za zábavou

 

 

TOPlist

 

SK NEZDICE NA ŠUMAVĚ, IČ 49 20 75 80

www.SKINEZDICE.cz

 

Provozní řád lyžařského vleku TLV 12

 

     Provozní řád obsahuje:

 

 1. Všeobecné podmínky

 2. Provoz vleku

 3. Provoz sjezdové trati

 4. Parkování v areálu

 5. Platnost provozního řádu

 
I.              

  1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdové trati ve vymezeném rozsahu (mapa areálu). Lyžařský vlek je určen pro vlečení osob na lyžích a snowboardech (popř. jiných zařízení) po sněhovém podkladu v zimním období. Zakoupením jízdenky potvrzuje návštěvník, že se s tímto provozním řádem seznámil a zavazuje se respektovat uvedené smluvní podmínky tohoto řádu v celém areálu.

  2. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (provozovatel areálu).

  3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku (v areálu včetně odstavné plochy) a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám. V areálu nejsou určena místa k odkládání věcí návštěvníků a odstavná plocha pro automobily je nehlídaná.

  4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník, který bude označen jako obsluha vleku.

  5. Členové sportovního klubu s viditelným označením mají přednost v jízdě na vleku.

 1. Provoz vleku

  1. Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách. Konkrétní dny a doba provozu vleku, popř. jiná provozní doba, jsou zveřejňovány na informačních tabulích, na webových stránkách sportovního klubu nebo lze tyto informace získat u obsluhy vleku.

  2. Účastník přepravy je povinen zejména:

a) mít u sebe na viditelném místě platnou jízdenku a na požádání se jí oprávněné osobě provozovatele prokázat
b) před nástupem na vlek projít odbavovacím prostorem ke kontrole jízdenky
c) dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele
d) před nastoupením musí ruce vytáhnout z poutek lyžařských holí a tyto držet v jedné ruce
e) před nástupem srovnat lyže paralelně vedle sebe a sledovat přijíždějící vlečný závěs
f) snowboardista má jednu nohu volnou – mimo vázání
g) po signálu provozního pracovníka uchopit vlečný závěs, sklouznout se a zasunout talíř vlečného závěsu mezi nohy

                3. Při jízdě na trati musí lyžař nebo snowboardista :

a) všímat si značek, pokynů a piktogramů na trase a řídit se jimi

b) lyžařské hole držet v jedné ruce, druhou se přidržovat vlečného závěsu

c) během jízdy dodržovat ve sněhu předznačenou stopu, svévolně z ní nevyjíždět, nejezdit slalom ani pouštět vlečný závěs

d) v případě neúmyslného pádu uvolnit vlečný závěs a co nejrychleji opustit trať

e) dodržovat zákaz chytat vlečné závěsy na trati a nastupovat mimo vyznačený prostor

f) nevystupovat mimo stanici

  1. Při vystupování musí lyžař nebo snowboardista :

   a) uvolnit vlečný závěs v určeném místě a ihned odjet v označeném nebo určeném směru

   b) pouštět vlečný závěs klidně a rovně ve směru jízdy tak, aby se nadměrně nerozkýval

   c) dodržovat zákaz křižování tratě vlečné stopy

   d) dodržovat zákaz jízdy po vlečné stopě směrem dolů

  2. Deset základních pravidel chování na sjezdovce schválených Mezinárodní lyžařskou federací (FIS).

    1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu

    2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních a musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám a také hustotě provozu

    3. VOLBA SMĚRU – má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem nebo snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním

    4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – předjíždět se může z leva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zaregovat na pohyb předjížděného lyžaře nebo snowboardisty

    5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘIŽOVÁNÍ CESTY – lyžař a snowboardista vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

    6. ZASTAVENÍ – lyžař a snovboardista nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař a snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

    7. STOUPÁNÍ – lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě,schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.

    8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – všichni lyžaři a snowboardisté musí na sjezdovkách respektovat jejich značení a signalizaci

    9. V PŘÍPADĚ NEHODY – každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc

    10. IDENTIFIKACE – každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě

         6. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivé jízdy nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnost ve vymezeném rozsahu.

               7. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě:

a ) úrazu způsobeného provozem vleku

b) při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny

  1. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě.

  2. Jednotlivé vlečné zařízení (pomu) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze v doprovodu dospělé osoby. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku. Návštěvník je povinen opustit trasu lyžařského vleku jen na označeném místě.

  3. Na lyžařský vlek je zakázán přístup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 1. Provoz sjezdové trati

  1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku.

  2. Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu je sjezdová trať po skončení provozu v době uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě je provoz pásového sněžného vozidla řešen dle pokynů výrobce a zásad bezpečného provozu, včetně uzavření části sjezdovky.

  3. Na sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel je oprávněn v případě nutnosti pohybovat se po sjezdové trati a v areálu na sněžném skútru a návštěvník je povinen dbát vlastního bezpečí při pohybu v blízkosti sněžného skútru.

  4. Pěším turistům a běžkařům je pohyb na sjezdové trati zakázán.

  5. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:

a) každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti,

b) je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí,

c) bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary,

d) každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele,

e) každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele a informací o nástupu na sjezdové tratě. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati a na určeném vleku. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.

  2. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

 1. Odstavení vozidel a využití sociálního zařízení v areálu

  1. V období od 8.30 do 21.00 je v označených prostorách dovoleno návštěvníkům odstavit vozidla tak, aby neznemožnili jízdu a odstavení vozidel jiných návštěvníků. Příjezd, odstavení a výjezd vozidel návštěvníků je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Návštěvníci nesmí odstavovat vozidla mimo odstavnou plochy, při odstavení na místní komunikaci vedoucí k odstavné ploše berou na vědomí možnost sankce.

  2. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení umístěné u občerstvení.


 1. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí od 8.12.2016


SK NEZDICE NA ŠUMAVĚ

V Nezdicích na Šumavě dne 7.12.2016

                  www.SKINEZDICE.cz

 

 

 

 
  

 

© webdesign Petra Divišová, peedee@email.cz


ceny a provozní doba ZDE